Skip to main content

Wprowadzenie [Do wydania drukiem materiałów z XXI sesji Stałej Konferencji MABPZ – Rzym 1999 r.]

Referat wygłoszony na XXI sesji Stałej Konferencji MABPZ - Rzym 1999 r

Wprowadzenie [Do wydania drukiem materiałów z XXI sesji Stałej Konferencji MABPZ – Rzym 1999 r.]

Referat wygłoszony na XXI sesji Stałej Konferencji MABPZ - Rzym 1999 r

XXI Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, odbyła się w Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie w dniach od 23 do 26 września 1999 roku.

Po raz czwarty (1986, 1990, 1993) Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu zorganizował doroczną sesję w piętnastolecie swej przynależności do Stałej Konferencji MAB. ODP po raz drugi publikuje materiały Sympozjum przez siebie zorganizowanego[1].

Tegoroczną Sesję zaszczycili swą obecnością przedstawiciele następujących instytucji członkowskich:

Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska — Paryż: mgr Witold Zahorski, wicedyrektor; Zamek Montrésor: kustosz Maria Rey oraz Anna Potocka i Cecylia Szerauc; Muzeum Polskie — Rapperswil i Muzeum Kościuszki — Solura: mgr inż. Janusz Morkowski dyrektor, Anna Buchmann-Wantuch, mgr Piotr Mojski, Monika Mojska, Dorota Mojska, dr Teresa San-doz-Romanowska kierownik, mgr Ewa Wąsik-Pogorzelska, dr Jan Zieliński; Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego — Londyn: rtm. Ryszard Dembiński prezes, Jerzy  Ciągliński, Carla Ciąglińska, Marian-Kent Dąbrowski, Juliusz Englert, Janina Mazurkowa, mgr Andrzej Szkuta - skarbnik Stałej Konferencji MAB; Studium Polski Podziemnej — Londyn: Irena Bokiewicz, Zbigniew Bokiewicz; Biblioteka Polska POSK — Londyn: dr Jan Krasnodębski; Instytut Józefa Piłsudskiego — Londyn: Mieczysław Stachiewicz, prezes, Irena Stachiewicz, Maria Kowalska, Zbigniew Kowalski; Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce — Nowy York: mgr Krystyna Piórkowska; Polski Instytut Naukowy i Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz — Montreal: prof. dr Hanna M. Pappius; Muzeum Księży Marianów — Fawley Court: Jan Rokosz MIC, wice generał; Papieski Instytut Studiów Kościelnych — Rzym: dr Hieronim Fokciński SJ, dyrektor, lic. Ryszard Plezia SJ; Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II — Rzym: ks. Michał Jagosz dyrektor, mgr Helena Kupiszewska, s. Sebastiana Krzyś i s. Katarzyna Stępień sercanki.

Obecnymi byli również przedstawiciele instytucji zaproszonych do udziału w sesji otwartej:

Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej — Watykan: dr Stefan Frankiewicz, ambasador; Ambasada RP przy Kwirynale — Rzym: dr Henryk Litwin, minister; Biblioteka Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej — Kraków: dr Stanisława Postawa, kierownik; Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Lublin: ks. prof. dr hab. Edward Walewander dyrektor, prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz dr Włodzimierz Osadczy — Ukraina; Biblioteka Narodowa — Warszawa: dr Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, wicedyrektor; Muzeum Narodowe — Warszawa: mgr Kazimierz Stachurski, wicedyrektor: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji — Warszawa: dr Jan Sęk, minister; Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wrocław: dr Adolf Juzwenko, dyrektor, dr Dobrosława Platt, wicedyrektor; Instytut Polsko-Skandynawski — Kopenhaga: prof. dr Eugeniusz Kruszewski; Instytut Biografistyki Polonijnej — Paryż: dr hab. Zbigniew Judycki, mgr Agata Kalinowska-Bouvy; Stacja Polskiej Akademii Nauk — Paryż: dr Adam Gałkowski; Stacja Polskiej Akademii Nauk — Rzym: prof dr Krzysztof Żaboklicki dyrektor; Fundacja Umiastowskich — Rzym: dr Stanisław Morawski; Dom Polski Jana Pawła II — Rzym: ks. prał. Mieczysław Niepsuj, dyrektor; Fundacja Jana Pawła II — Rzym: ks. prał. Stefan Wylężek, administrator: Papieskie Kolegium Polskie — Rzym: ks. dr prał. Marian Rola, rektor, radca, s. Genezja Nawrocka, bibliotekarka; przedstawiciel zgromadzeń zakonnych: dr Marian Brudzisz CSSR, dyrektor biblioteki Alfonsianum; „Biuletyn Polonii we Włoszech” — Rzym: redaktorzy Andrzej Morawski i Małgorzata Sierotnik Mastrangelo; dziennikarze: red. Tadeusz Dobrowolski SJ (Radio Watykańskie)[2] oraz z Rzymu: mgr Agnieszka Bladowska-Stoppolo, Elżbieta Zahorska, A. Głowacka-Maksymiuk — Archiwum Państwowe w Siedlcach; ks. prof. Andrzej Kowalczyk — Gdańsk; Aniela Przywuska — Archiwum Państwowe w Gdańsku.

Nieobecność usprawiedliwiły instytucje członkowskie: Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii — Orchard Lake (USA): ks. dr Roman Nir dyrektor; Polski Instytut Naukowy — Nowy York: prof. dr Tadeusz Gromada, prezes; a także[3]: Rada Administracyjna Fundacji Jana Pawła II: JE ks. abp Szczepan Wesoły, przewodniczący, JE ks. bp Stanisław Dziwisz, wiceprzewodniczący, który przekazał w imieniu Ojca Świętego zapewnienie o pamięci i błogosławieństwie.

Redaktor Michał Kwiatkowski („Narodowiec” — Lens, Francja) nadesłał referat: ,Narodowiec” i jego wkład w utrzymanie języka polskiego na wychodźstwie.

Ks. dr Marian Radwan SCJ nadesłał dla Bibliotek Instytucji Członkowskich swą ostatnią publikację: Kościół w Rosji i na Białorusi w relacjach duszpasterzy 1892-1926. Kraków 1999.

Oprócz prelegentów z instytucji członkowskich i współpracujących z nimi instytucji krajowych, do wygłoszenia referatów zaproszono ponadto: mgr Ewę Bobrowską — Jakubowską z Paryża, z Rzymu: s. dr Teresę Antoniettę Frącek— franciszkankę Rodziny Maryi, red. Dominika Morawskiego oraz z Londynu dr Alinę Siomkajło — British Library.

Tegoroczną Sesją instytucje członkowskie uczciły 600—lecie śmierci Świętej Jadwigi Królowej. Jej postać jest bliska nie tylko wszystkim Polakom. W kaplicy Domu Polskiego Jana Pawła II w Rzymie znajduje się replika Wawelskiego Krzyża. Są tam również i Jej relikwie. Została również uwidoczniona przez Elżbietę Manno w witrażu wraz z innymi kanonizowanymi i beatyfikowanymi przez Jana Pawła II Rodakami. Patronowała obradom Sesji.

Uczciliśmy również Juliusza Słowackiego w 150—lecie jego śmierci referatem o jego pobytach we Włoszech w latach 1836 do 1838. Wspomnieliśmy sł. b. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego późniejszego arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, na którego rękach umierał w Paryżu nasz wieszcz narodowy.

Zauważyliśmy jeszcze jedną rocznicę. W bieżącym bowiem roku mija 150—lecie śmierci Chopina, który objawił polską duszę w muzyce.

Z woli Instytucji Stałej Konferencji sesja była kontynuacją poprzedniej, która odbyła się w Rapperswilu we wrześniu 1998 r. i doczekała się publikacji materiałów[4]. Tematem obu była: Polonia i Polacy w archiwach, bibliotekach, muzeach oraz w badaniach i publikacjach w Kraju i za granicą. Problemem Polonii i rozproszonych po świecie Polaków interesuje się wiele instytucji w Ojczyźnie. Od szeregu lat uczestniczymy w tej wspólnocie zainteresowań zwłaszcza dzięki odbytym sympozjom na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu[5]. Udział instytucji krajowych i spoza jej granic w obecnym Sympozjum jak: Zakładu Biografistyki Polonijnej, placówek PAN-u z Paryża i Rzymu jest również tego dowodem.

Cieszy nas zauważanie w Kraju istnienia instytucji niepodległościowych i ich osiągnięć. Świadczy o tym m. in. nagrodzenie dr. Zdzisława Jagodzińskiego dyrektora Biblioteki POSK-u w Londynie. Oprócz wręczonej mu 27 marca br. w Bibliotece Polskiej w Londynie nagrody honorowej „Lutetia’98” przyznanej mu przez Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE) za wieloletnią działalność publicystyczną i niezłomną postawę w walce o odrodzenie niepodległej Polski otrzymał również nagrodę im. Adama Mickiewicza jako pierwszy bibliotekarz pracujący poza Krajem. Nie mogąc uczestniczyć w tegorocznej sesji przesłał tekst referatu.

Fundacje „Libertas” i „Juliana Godlewskiego” nagrodziły mgr. Andrzeja Suchcitza kierownika archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

Kierującemu Ośrodkiem Dokumentacji Pontyfikatu została przyznana 18 maja 1999 r. nagroda Ireny i Franciszka Skowyrów przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie[6].

Dzięki tegorocznym referatom była obecna na rzymskiej sesji problematyka archiwów, bibliotek i muzeów w Europie i za Oceanem. Przede wszystkim zaś była obecna Emigracja, Polonia oraz Polacy w Anglii, Francji, krajach skandynawskich, Szwajcarii, we Włoszech, a także za Oceanem: w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, jak również na Wschodzie. Z uwagą wysłuchano referatu o odrodzeniu polskości na Wołyniu i rozwoju struktur Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie.

Bliższymi stały się postacie Juliusza Słowackiego, abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, którego prezentacja przez s. dr Teresę A. Frącek FRM wzbudziła żywe zainteresowanie, a także hr. Mikołaja Potockiego, hr. Grabowskiego, wielu wybitnych Polaków byłych studentów Uniwersytetu w Zurychu oraz ks. Jana Brandysa i ks. Włodzimierza Cieńskiego.

W dyskusji poruszono problem rodzenia się nowych państwowości po rozpadzie ZSRR i konieczności wsparcia dążeń wolnościowych tych wyzwolonych narodów — np. Ukrainy. Niezbędna jest konieczność określenia polskiej racji stanu wobec tych wschodnich terenów zauważył dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładów Naukowych im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Podkreślono szczególną wagę dokumentacji prasowej wykorzystaną np. w opracowaniu Positio causae sł. b. Z. Sz. Felińskiego[7], zaprezentowaną w czasie Sympozjum i oddaną w tych dniach Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych.

Bogdan Olgierd Jeżewski opracował kartotekę zmarłych w Bibliotece POSK-u na podstawie nekrologów z prasy polskiej[8].

Po komunikacie mgr Agaty Kalinowskiej-Bouvy, zwrócono uwagę na wielkie znaczenie dokumentacji fotograficznej. Opis treści fotografii — nazwiska postaci, miejsce i data — są niezbędną informacją przy ich opracowaniu.

Choć spotyka się wewnętrzne sprzeczności pomiędzy działem Archiwalnym a działem Rycin problem zakwalifikowania dokumentacji fotograficznej do Archiwum czy Muzeum nie powinien wywoływać kontrowersji bo są one nierozłączną częścią obu wyżej wymienionych działów[9].

„Nawiązując do poruszonej w trakcie dyskusji kwestii niedoceniania wartości dokumentacyjnej materiałów fotograficznych dr Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska stwierdziła, iż zbiory fotografii także w bibliotekach krajowych nie są wystarczająco kompletne i opracowane. Biblioteka Narodowa przechowuje w swoich zbiorach blisko 130.000 fotografii począwszy od najdawniejszych, XIX-wiecznych dagerotypów i talbotypów. Są to głównie kolekcje portretów oraz fotografie dokumentujące życie społeczne, polityczne i artystyczne w Polsce XIX i XX stulecia.

Niestety, podobnie jak to się dzieje w innych instytucjach serwisy fotograficzne utrwalające bieżące wydarzenia Biblioteki nie były dotąd systematycznie gromadzone, choć w strukturze narodowej książnicy istnieje stanowisko, którego zadaniem jest zgromadzenie i opracowanie dokumentacji Biblioteki Narodowej, w tym także materiałów fotograficznych. Waga problemu jest jednak doceniana i Biblioteka Narodowa stara się uzupełniać dawniejsze luki, a na bieżąco utrwalać na fotografiach budynki, wnętrza, najcenniejsze zbiory, ludzi oraz wydarzenia naukowe i kulturalne, w których uczestniczy Biblioteka Narodowa. Brakuje jednak współdziałania różnych instytucji krajowych i emigracyjnych — bibliotek, muzeów i archiwów — w zakresie gromadzenia i opracowywania fotograficznych kolekcji”[10].

W środowisku naukowym KUL w Lublinie powstaje praca Polonia w Austrii w obrazach, w której jest wykorzystany materiał ikonograficzny i fotograficzny[11].Ze stypendium udzielonego przez Muzeum Polskie w Rapperswilu mgr Ewa Bobrowska - Jakubowska opracowała 6.000 fotografii w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie posiada ogromne ilości fotografii, opisano ich ok. 300.000[12].

Juliusz Englert zwrócił uwagę na „Fotoramę” wydawaną przez szereg lat przez śp. Edwarda Wojtczaka zawierającą dokładne opisy zdjęć również sytuacyjnych. P. Englert posiada ok. 20.000 zdjęć, które czekają na opisanie.

Zwrócono również uwagę na dokumentację dźwiękową i filmową, która by utrwalała przeżycia wojenne i powojenne np. ludności wywiezionej do Rosji i na Sybir[13].

Fundacja Umiastowskich dysponuje 20 wywiadami z ludźmi, którzy przeszli szlak wschodni[14].

Pani Janina Mazurkowa podkreśliła konieczność docierania przez Instytucje Członkowskie do mediów (kasety video; strony www. w Internecie) z informacjami o swoich zbiorach w krajach zamieszkania. Łatwość kontaktów stawia przed nami nowe zadania.

Każdy z uczestników mógł otrzymać:

 • Sprawozdanie z działalności Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego od 1 stycznia 1998 do 31 grudnia 1998. Londyn [1999];
 • Folder: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego. B. Bokszczanin. [Londyn 1999];
 • Katalog wystawy z okazji 100-lecia odkrycia polonu i radu (28 II-14 III 1998) Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie 1998;
 • „Biuletyn - Bulletin” (Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz) vol. 16: 1999;
 • Fotokopie stron www. Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie wraz z informacją o Instytucjach Członkowskich Stałej Konferencji MAB;
 • Folder Zamku: Montrésor w angielskim lub francuskim.
 • „Biuletyn” (Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce) R. 54-55: listopad 1998—marzec 1999;
 • Folder: Józef Piłsudski Institute of America for research in the modern history of Poland, Inc w j. angielskim.
 • POSK u progu Millenium, „Wiadomości POSK” (London) 1999, nr 47; „Biuletyn Informacyjny Polonii Włoskiej” wszystkie numery od 1995 r.

Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II przekazał Bibliotekom Stałej Konferencji wcześniejsze publikacje ODP oraz ostatnio wydane:

 • Karol Wojtyła, Nauczyciel i Pasterz. T. 2: Memoriały i pisma do Rządu i Władz Administracyjnych 1959-1978, Rzym—Kraków 1998, ss. 480;
 • Jan Paweł II. Bibliografia polska 1987-1989. Oprac. Danuta Gułajewska; Zofia Wi-lińska, Rzym 1998, ss. 671;
 • La Papo Johano Paulo II en esperantaj publikajoj. Bobliografio 1992-1996. Oprac. K. Macińska, Rzym-Warszawa 1998, ss. 56;

Organizator Sympozjum i postulator procesu kanonizacyjnego sł. b. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego przekazał ze zbiorów ODP[15] Jego portret pędzla art. Jana Chrząszcza do zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu ku wspomnieniu trzydniowej obecności Arcybiskupa — Wygnańca na tym zamku i jego kontaktów z Władysławem Platerem.

Ośrodkowi Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II zostały przekazane niżej wymienione publikacje:

Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu:

 • Mickiewicz 1798-1998 bicentenaire de la naissance. Numéro spécial. vol. IV. Paris 1998;
 • Lubicz-Zaleski Zygmunt, Dziennik nieciągły 1904-1925; Pamiętnik od Grotowic do Buchenwaldu 1939-1945. Oprac. i przypisami opatrzyła Małgorzata Willaume. Paryż—Łódź 1998.

Muzeum w Rapperswilu - Muzeum Narodowe w Warszawie; Zamek Królewski w Warszawie:

 • Konie i jeźdźcy. Katalog wystawy (10 VII-29 VIII 1999) w wersji polskiej i niemieckiej. Rapperswil 1999;
 • Zieliński Jan, Nasza Szwajcaria. Przewodnik śladami Polaków. Warszawa 1999.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce:

 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory. Oprac. Janusz Cisek, Biblioteka Narodowa —Warszawa 1997, ss. 369; 17 il.;
 • „Niepodległość” [czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski, wydaje Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii Polski, Nowy Jork—Warszawa] 1997, tom XLIX (tom XXIX po wznowieniu);

Polish Institute of Arts & Sciences of America:

 • 50th Anniversary 1942-1992 Polish Institute of Arts & Sciences of America. New York [1992], ss. 108.

Nadto przekazano:

 • Maria Rey, Art et Histoire Chateaux et Villes de la Loire. Paris 1997.
 • Anna Konstantowa Potocka, Montrésor moimi oczami. Montrćsor 1998.
 • Dr Jan Krasnodębski, Medale papieskie: „Velehrad XXII IV MXM” i „VII Peregrinatio Bydgostiensis AD 1999”.
 • Dr Jan Sęk: Kasety video: Pielgrzymka '99. Wizyta Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce. 05-17.06.1999, cz. I—II; Wadowice 16.06.1999.
 • Juliusz Englert: Paszkiewicz Borys, Skarb z Ogrodu Klasztornego w Lubiążu. Zamek Królewski w Warszawie 1993.
 • Dr hab. Zbigniew Judycki: Judyccy Agata i Zbigniew, Polacy w Austrii. Słownik Biograficzny. Z. 1. Lublin 1999.
 • dr hab. Krzysztof Żaboklicki: Lettere inedite (1554-1556) di Bona Sforza regina di Polonia al suo agente italiano Pompeo Lanza. Varsavia — Roma 1998.
 • Anna Bobińska: Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet 2 Korpusu 1941-1945, Warszawa 1999.
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich:

- Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. t. XVI: Rękopisy 17261-17708 Archiwum Stanisława Vincenza. Pod red. Wandy Sonnak. Wrocław 1998;

- Idea Europy i Polska w XIX—XX wieku. Księga ofiarowana dr. Adolfowi Juzwence, dyrektorowi Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z okazji 60-lecia urodzin. Wrocław 1999.

 • Marian Dąbrowski: Afisz: Wystawa z okazji 20-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II w Bydgoszczy; Pastuszewski Stefan, Jan Paweł II w Bydgoszczy. Bydgoszcz 1999.

Wszystkie ww. pozycje wzbogacą zbiory Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.

W niniejszym tomie oprócz referatów, tekstów homilii wygłoszonych przez ks. prof. dr. hab. Edwarda Walewandera i ks. dr. Hieronima Fokcińskiego SJ, zamieszczono również sprawozdania z działalności Instytucji przekazane Sekretariatowi Sesji od następujących Instytucji: Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz w Montrealu; Instytut Józefa Piłsudskiego — Londyn; Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II — Rzym; Papieski Instytut Studiów Kościelnych — Rzym; The Polish Institute of Arts and Sciences of America Inc.; Studium Polski Podziemnej — Londyn. W druku pominięto sprawozdania tych instytucji, które we własnym zakresie publikują je od szeregu lat. Jak wyżej wspomniano mogli się w nie zaopatrzyć uczestnicy Sympozjum.

Świadczą one o stałych usiłowaniach docierania z polską kulturą do krajów zamieszkania realizowanych zwłaszcza przez ciekawe wystawy. Zamek Montrésor, Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego oraz Papieski Instytut Studiów Kościelnych przeprowadziły ostatnio kosztowne prace remontowe swych obiektów.

Przebieg konferencji utrwalono na taśmach magnetofonowych, które znajdują się w Sekretariacie XXI Sesji. Dokumentację fotograficzną Sesji sporządzoną przez mgr Agatę Kalinowską — Bouvy i Juliusza Englerta wykorzystano w publikacjach dotyczących Konferencji.

Przez aklamację przyjęto wniosek Wicedyrektora Polskiego Towarzystwa Historyczno Literackiego pana mgr Witolda Zahorskiego o zorganizowanie przyszłorocznej Sesji w Paryżu w terminie od 8-10 września 2000. Ustalono, że w czasie XXII Sesji główną uwagę zwróci się na problem przyszłości Instytucji Członkowskich zatroskanych o los narodowego dziedzictwa, którego część stanowią nasze zbiory oraz dalszego usuwania białych plam w poczuciu odpowiedzialności wobec Narodu i przyszłych pokoleń[16].

Ks. Michał Jagosz
Sekretarz XXI Sesji Stałej Konferencji MAB
Dyrektor ODP Jana Pawła II
Rzym, dnia 11 XI 1999 roku

Przypisy

[1] Materiały XV Sesji Stałej Konferencji Archiwów; Bibliotek i Muzeów Polskich na Zachodzie 23-26 IX 1993. Red. ks. Michał Jagosz, Fundacja Jana Pawła II Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, Rzym 1994, ss. 234, il.

[2] Przeprowadził rozmowę z ks. dr. H. Fokcińskim SJ 23 IX 1999 na temat Stałej Konferencji i XXI Sesji Stałej Konferencji MAB.

[3] Parafia Polska — Rzym: ks. Marian Burniak, proboszcz, mgr Ludmiła Grygiel, prof. dr Stanisław Grygiel oraz mgr Andrzej Paluchowski były dyrektor Biblioteki KUL.

[4] Śladami polskości. Polonia i emigracja w świetle badań i źródeł historycznych. Pod red. Darii Nałęcz. Warszawa 1999, ss. 312.

[5] XVIII Sesja Muzeów, Archiwów i Bibliotek na Zachodzie 28-30 sierpnia 1996 r „Czasopismo Zakładu im. Ossolińskich” 1997, z. 8, s. 1-89.

[6] E. Walewander ks.. Polonijna nagroda 1999. „Przegląd Uniwersytecki” R. 11: 1999, nr 5, s. 8.

[7] Stwierdzenie ks. prof. dr, hab. Edwarda Walewandera.

[8] Według informacji dr. Z. Jagodzińskiego.

[9] Dr Dobrosława Platt.

[10] Notatka na podstawie listu z 28 X 1999.

[11] Stwierdzenie ks. prof. dr. hab. Edwarda Walewandera.

[12] Rtm. Ryszard Dembiński.

[13] Mgr Krystyna Piórkowska.

[14] Dr Stanisław Morawski.

[15] ODP sygn. 5987/Róż.

[16] O XXI Sesji pisano: Gałkowski Adam, O Archiwach, Bibliotekach, Muzeach i badaniach polonijnych w Rzymie. „Pro Patria”; także: „Biuletyn `Wspólnota Polska” w druku; Mazurkowa Janina, XXI Sesja MAR. „Tydzień Polski” 1999 (z dn. 30. 10.), s. 10; Postawa Stanisława, Komunikat o XXI Sesji Stałej Konferencji MAB. „Fides” w druku.

Tagi

Więcej o Autorze (Autorach)

0raz Pozostałe Publikacje tego Autora (ów)

Ks. infułat, dr Michał Jagosz

Ksiądz infułat, dr Michał Jagosz (ur. 18 II 1941 r. w Łodygowicach). W 1964 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie, gdzie 21 VI przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1964–1967 był ...

Copyrights

COPYRIGHTS©: STAŁA KONFERENCJA MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE
CAŁOŚĆ LUB POSZCZEGÓLNE FRAGMENTY POWYŻSZEGO TEKSTU MOGĄ ZOSTAĆ UŻYTE BEZPŁATNIE PRZEZ OSOBY TRZECIE, POD WARUNKIEM PODANIA AUTORA, TYTUŁU I ŹRÓDŁA POCHODZENIA. AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEZGODNE Z PRAWEM UŻYCIE POWYŻSZEGO TEKSTU (LUB JEGO FRAGMENTÓW) PRZEZ OSOBY TRZECIE.

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika